Aktualności

Prawomocny wyrok w sprawie Libra

Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi  wyrokiem z dnia 25 lipca 2017r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ o unieważnieniu polisy Libra z obowiązkiem zwrotu powódce wszystkich wpłaconych składek.

Sąd podtrzymał twierdzenie sądu I instancji, iż wobec powódki stosowano nieuczciwe praktyki rynkowe uzasadniające żądanie pozwu. Jest to kolejny prawomocny wyrok ws. polisolokat, gdzie postępowanie było prowadzone przez kancelarię.

Kancelaria od 2013r. prowadziła postępowanie w niniejszej sprawie.

Prawomocny wyrok w sprawie Pareto

Sąd Okręgowy w Warszawie  wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2017r. utrzymał w mocy wyrok z dnia  23 marca 2016 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o unieważnieniu polisy Pareto z obowiązkiem zwrotu powódce wszystkich wpłaconych składek.

Sąd podtrzymał twierdzenie sądu I instancji, iż wobec powódki stosowano nieuczciwe praktyki rynkowe uzasadniające żądanie pozwu.

Kancelaria od 2013r. prowadziła postępowanie w niniejszej sprawie.

 

Pareto- kolejny wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w wyroku z dnia 1 lutego 2017r. zasądził na rzecz powoda, którego reprezentowała kancelaria, obowiązek zwrotu wszystkich środków wpłaconych do Pareto. Sąd stwierdził, iż przystąpienie do produktu było następstwem stosowania wobec powoda nieuczciwych praktyk rynkowych.

Udział w Kongresie 590

Radca prawny Tomasz Sokołowski wziął udział w Kongresie 590 w panelu dotyczącym udomowienia banków.

https://www.kongres590.pl/prelegenci

Udział mec. Tomasza Sokołowskiego w debacie radiowej Jedynki

Mec. Tomasz Sokołowski wziął w dniu 4 listopada 2016r. udział w debacie zorganizowanej przez radiową Jedynkę, „Co dla gospodarki i dla klientów oznacza udomowienie banków?”.

W trakcie debaty wskazano, że z analiz instytucji unijnych wynika znacząco większy niż na zachodzie, udział kapitału zagranicznego w systemach bankowych krajów  Europy Środkowo-Wschodniej. W audycji poruszono także problem kredytów w obcych walutach. Czy udomowienie banków w Polsce zmieni sytuację tzw. frankowiczów?

http://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1688666,Co-dla-gospodarki-i-dla-klientow-oznacza-udomowienie-bankow

 

Pareto- unieważnienie polisy

W dniu 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie unieważnił polisę Pareto z obowiązkiem zwrotu powódce wszystkich wpłaconych składek.

Sąd uznał, iż wobec powódki stosowano nieuczciwe praktyki rynkowe uzasadniające żądanie pozwu.

Kancelaria prowadziła postępowanie w niniejszej sprawie.

 

Libra- unieważnienie polisy

W dniu 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie unieważnił polisę Libra z obowiązkiem zwrotu powódce wszystkich wpłaconych składek.

Sąd uznał, iż wobec powódki stosowano nieuczciwe praktyki rynkowe uzasadniające żądanie pozwu.

Kancelaria prowadziła postępowanie w niniejszej sprawie.

Polisy inwestycyjne – zabezpieczenie roszczeń

 Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób starających się o unieważnienie tzw.  polis inwestycyjnych.

W prowadzonych postępowaniach kancelaria uzyskała zabezpieczenie poprzez zawieszenie na czas procesu obowiązku opłacania przez powoda składek z tytułu przystąpienia do PARETO.

Sąd uznał za zasadne okoliczności o stosowaniu wobec powoda nieuczciwych praktyk rynkowych, jak również uznał, iż za powód uprawdopodobnił interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Pomoc prawna dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne, w tym występuje o zasądzenie kwot z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania.

Reprezentując klientów kancelaria uzyskała zasądzenie kwot  tzw. dodatkowego zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu represji, które dotknęły osoby pokrzywdzone w PRL.

Pomoc prawna dla osób zalegających ze spłatą kredytów hipotecznych

 Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób zalegających ze spłatą kredytów hipotecznych, w tym prowadzi postępowania przeciwegzekucyjne.

W prowadzonych postępowaniach kancelaria uzyskała zabezpieczenie poprzez zawieszenie prowadzonego przez komorników postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria prowadzi postępowania z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania za błędy medyczne, zarówno przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o błędach medycznych, jak i przed sądami.

W lipcu br. Wojewódzka Komisja Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie jednogłośnie orzekła w sprawie, w której kancelaria reprezentowała wnioskodawczynię, iż postępowanie diagnostyczne prowadzone przez jeden ze szpitali w Warszawie stanowiło zdarzenie medyczne w rozumieniu  art. 67 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawomocne orzeczenie zdarzenia medycznego uprawnia do uzyskania stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania.

 Pareto i Libra w sądzie

W styczniu rozpoczęła się pierwsza z  rozpraw przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa SA oraz Open Finance SA o ustalenie nieistnienia oraz unieważnienie umów grupowego ubezpieczenia na życie Pareto II oraz Libra, w zakresie wskazanym przez powodów.

W pierwszej z rozpoczętych spraw Rzecznik Ubezpieczonych zajął stanowisko  w postaci oświadczeniu zawierającego pogląd istotny dla sprawy. W treści oświadczenia rzecznik wskazał, iż argumenty podniesione przez powódkę są zasadne i wymagają uwzględnienia.

Emisja publiczna akcji Telewizji Republika

Kancelaria obsługiwała emisję publiczną akcji serii C oraz D Telewizji Niezależnej SA, wydawcy programu Telewizja Republika. Emisja była prowadzona w dniach od 14 października do 29 listopada 2013r.

W wyniku emisji Spółka pozyskała ok. 4,4 mln złotych.

Unieważnienie polis inwestycyjnych

Osoby zainteresowane poradami ws. postępowania w celu unieważnienia tzw. polis inwestycyjnych, umów w formie ubezpieczeń grupowych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, proszone są o kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.