Aktualności

Udział w Kongresie 590

Radca prawny Tomasz Sokołowski wziął udział w Kongresie 590 w panelu dotyczącym udomowienia banków.

https://www.kongres590.pl/prelegenci

Udział mec. Tomasza Sokołowskiego w debacie radiowej Jedynki

Mec. Tomasz Sokołowski wziął w dniu 4 listopada 2016r. udział w debacie zorganizowanej przez radiową Jedynkę, „Co dla gospodarki i dla klientów oznacza udomowienie banków?”.

W trakcie debaty wskazano, że z analiz instytucji unijnych wynika znacząco większy niż na zachodzie, udział kapitału zagranicznego w systemach bankowych krajów  Europy Środkowo-Wschodniej. W audycji poruszono także problem kredytów w obcych walutach. Czy udomowienie banków w Polsce zmieni sytuację tzw. frankowiczów?

http://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1688666,Co-dla-gospodarki-i-dla-klientow-oznacza-udomowienie-bankow

 

Pareto- unieważnienie polisy

W dniu 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie unieważnił polisę Pareto z obowiązkiem zwrotu powódce wszystkich wpłaconych składek.

Sąd uznał, iż wobec powódki stosowano nieuczciwe praktyki rynkowe uzasadniające żądanie pozwu.

Kancelaria prowadziła postępowanie w niniejszej sprawie.

 

Libra- unieważnienie polisy

W dniu 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie unieważnił polisę Libra z obowiązkiem zwrotu powódce wszystkich wpłaconych składek.

Sąd uznał, iż wobec powódki stosowano nieuczciwe praktyki rynkowe uzasadniające żądanie pozwu.

Kancelaria prowadziła postępowanie w niniejszej sprawie.

Polisy inwestycyjne – zabezpieczenie roszczeń

 Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób starających się o unieważnienie tzw.  polis inwestycyjnych.

W prowadzonych postępowaniach kancelaria uzyskała zabezpieczenie poprzez zawieszenie na czas procesu obowiązku opłacania przez powoda składek z tytułu przystąpienia do PARETO.

Sąd uznał za zasadne okoliczności o stosowaniu wobec powoda nieuczciwych praktyk rynkowych, jak również uznał, iż za powód uprawdopodobnił interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Pomoc prawna dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne, w tym występuje o zasądzenie kwot z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania.

Reprezentując klientów kancelaria uzyskała zasądzenie kwot  tzw. dodatkowego zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu represji, które dotknęły osoby pokrzywdzone w PRL.

Pomoc prawna dla osób zalegających ze spłatą kredytów hipotecznych

 Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób zalegających ze spłatą kredytów hipotecznych, w tym prowadzi postępowania przeciwegzekucyjne.

W prowadzonych postępowaniach kancelaria uzyskała zabezpieczenie poprzez zawieszenie prowadzonego przez komorników postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria prowadzi postępowania z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania za błędy medyczne, zarówno przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o błędach medycznych, jak i przed sądami.

W lipcu br. Wojewódzka Komisja Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie jednogłośnie orzekła w sprawie, w której kancelaria reprezentowała wnioskodawczynię, iż postępowanie diagnostyczne prowadzone przez jeden ze szpitali w Warszawie stanowiło zdarzenie medyczne w rozumieniu  art. 67 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawomocne orzeczenie zdarzenia medycznego uprawnia do uzyskania stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania.

 Pareto i Libra w sądzie

W styczniu rozpoczęła się pierwsza z  rozpraw przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa SA oraz Open Finance SA o ustalenie nieistnienia oraz unieważnienie umów grupowego ubezpieczenia na życie Pareto II oraz Libra, w zakresie wskazanym przez powodów.

W pierwszej z rozpoczętych spraw Rzecznik Ubezpieczonych zajął stanowisko  w postaci oświadczeniu zawierającego pogląd istotny dla sprawy. W treści oświadczenia rzecznik wskazał, iż argumenty podniesione przez powódkę są zasadne i wymagają uwzględnienia.

Emisja publiczna akcji Telewizji Republika

Kancelaria obsługiwała emisję publiczną akcji serii C oraz D Telewizji Niezależnej SA, wydawcy programu Telewizja Republika. Emisja była prowadzona w dniach od 14 października do 29 listopada 2013r.

W wyniku emisji Spółka pozyskała ok. 4,4 mln złotych.

Unieważnienie polis inwestycyjnych

Osoby zainteresowane poradami ws. postępowania w celu unieważnienia tzw. polis inwestycyjnych, umów w formie ubezpieczeń grupowych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, proszone są o kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.